ALV 2016

Concept Agenda voor Algemene Leden Vergadering van de Go Club Utrecht, 21 maart 2016

1. opening, vaststelling agenda

2. mededelingen

3. afhandeling notulen ALV 2015 (1)

4. realisatie 2015 en begroting 2016 (2)

realisatie 2015

verslag van kascommissie

benoeming nieuwe kascommissie

begroting 2016

5. nabeschouwing Toernooi van Utrecht 2015

6. vaststellen speelkalender 2016 (3)

7. bestuurssamenstelling (4)

8. huldiging en dankbetuigingen

9. rondvraag

10. sluiting

Toelichting

1. De concept notulen van de ALV 2015 worden meegestuurd.

2. De realisatie 2015 en concept-begroting 2016 worden meegestuurd.

3. De speelkalender 2016 is bijgevoegd.

4. We hebben geen voorzitter. Interesse voor een bestuursfunctie? Laat dat weten: spreek het bestuur aan of stuur een email.

Comments are closed.